Team

Rama Shahrour
Vice-President
Ruhi Patel
Vice-President
Sabrina Baghaie
Secretary
Han Sheng Lee
Treasurer
Nisha Maheshwari
President